Com fer que els nens i les nenes gaudeixin llegint?

La comprensió lectora es defineix com: “La capacitat d’una persona per entendre, valorar i utilitzar textos escrits, per adquirir objectius personals, desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per a poder participar en la societat”

Tots els coneixements que han d’adquirir els alumnes a l’escola es defineixen en el currículum educatiu. Aquest document elaborat pel Departament d’Educació, conté tota la informació sobre les competències i coneixements que han de desenvolupar els nens i les nenes durant cada curs escolar i descriu les competències bàsiques de cada àrea a treballar que s’hauran d’adquirir en acabar cada etapa.

Les àrees que es treballen són:

 1. Àrea lingüística
 2. Àrea de matemàtiques
 3. Àrea de coneixement del medi
 4. Àrea artística
 5. Àrea educació física
 6. Àrea educació en valors
 7. Àrea digital

La comprensió lectora és la dimensió de l’àrea de llengua que ens ajudarà a aconseguir que els nens i les nenes gaudeixin llegint. Aquesta dimensió està formada per quatre competències:

 • Competència 1: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.
 • Competència 2: Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
 • Competència 3: Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.
 • Competència 4: Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements propis.

Les competències ajuden al professorat a definir els objectius de les seves pràctiques dins de l’aula. En aquest cas, a l’assignatura de llengua. L’objectiu final de la lectura és que el nens i nenes siguin capaços de comprendre tot allò que llegeixen, però no és fàcil arribar fins a aquest punt. Abans s’han hagut de treballar totes les habilitats de pre-lectura, haver iniciat el procés lector i saber llegir perfectament. Una vegada superats tots aquests requisits, els alumnes estaran preparats per a comprendre allò que llegeixen.

Cada alumne és un món i el professorat ha de comptar amb eines que li permetin donar el suport que necessita cadascun. No podem començar la casa per la teulada, és per això que hem d’anar assentant les bases per a tenir una bona lectura, sempre respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne, perquè sinó la lectura es convertirà en una activitat que els nens i les nenes rebutjaran degut a l’esforç que els suposa realitzar-la.

Per aconseguir que els nens i les nens gaudeixin de la lectura hem d’aconseguir que sigui una activitat motivadora per a ells des de petits, implicar-nos en el seu procés d’aprenentatge i en aquells casos que els alumnes no tinguin estratègies per aprendre a llegir, oferir recursos per ajudar-los a desenvolupar les seves capacitats.

Actualment, existeixen diferents aplicacions i programes per treballar la lectura amb els nens i nenes. El Mètode Glifing és un mètode d’entrenament lector que té com a objectiu aprendre mitjançant el joc. Els nens i nenes treballen la lectura a partir de jocs i activitats que augmenten la seva motivació alhora que milloren les seves habilitats lectores.

Potser t’interessi…

Deja una respuesta