AV脥S LEGAL

El present av铆s legal recull les condicions generals que regeixen l’acc茅s i l’煤s del lloc web, www.integratek.es.

TERMES I CONDICIONS

Termes y condicions

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i Comer莽 Electr貌nic, a continuaci贸 s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

DADES DE L’EMPRESA

Nom: INTEGRATEK
Denominaci贸: Integra-Tek, S.L.
Nif / Cif: B65086654
Domicili Social: Avda. Pompeu Fabra, 7 Local 2 08024. Barcelona
Tel猫fon: 932107024
Direcci贸 de correu electr貌nic: info@integratek.es

Integra-Tek, S.L. est脿 inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, tom 41326, full 8, foli 156, Inscripci贸 1陋

CONDICIONS GENERALS

L’acc茅s i 煤s del lloc web implica l’expressa i plena acceptaci贸 d’aquestes condicions generals en la versi贸 publicada en el moment en qu猫 l’usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L’usuari accepta que l’acc茅s al present lloc web i els continguts inclosos en el mateix t茅 lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratu茂ta, encara que INTEGRATEK聽es reserva el dret de limitar el seu acc茅s per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades pr猫viament a l’acc茅s.

INTEGRATEK es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentaci贸, configuraci贸 i localitzaci贸 del lloc web, aix铆 com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oport煤 o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnol貌gics futurs. Aquestes modificacions seran v脿lides des de la seva publicaci贸 en el lloc web.

INTEGRATEK es reserva el dret a interrompre l’acc茅s al present lloc web en qualsevol moment i sense previ av铆s, ja sigui per motius t猫cnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament el猫ctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupci贸 podr脿 tenir car脿cter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicar脿 tal circumst脿ncia als usuaris, els quals podran sofrir la p猫rdua, si escau, de la informaci贸 emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnitzaci贸.

INTEGRATEK es compromet a no remetre comunicaciones comerciales sense identificar-les com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de comer莽 electr貌nic. A aquests efectes no ser脿 considerat com comunicaci贸 comercial tota la informaci贸 que s’envi茂 als clients de nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relaci贸 contractual existent entre client i nom de l’empresa, aix铆 com l’acompliment de les tasques d’informaci贸, formaci贸 i altres activitats pr貌pies del servei que el client t茅 contractat amb l’empresa.

AV脥S DE COPYRIGHT

INTEGRATEK t茅 la titularitat d’aquest lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel路lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’acc茅s o la seva utilitzaci贸, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llic猫ncia d’煤s o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web 煤nicament podran realitzar un 煤s privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Est脿 absolutament prohibit, l’煤s del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il路l铆cits.

No es podran realitzar actes de reproducci贸, modificaci贸, distribuci贸 o comunicaci贸 p煤blica del lloc web sense el previ consentiment per escrit de INTEGRATEK.

Queda prohibida la reproducci贸 dels continguts del lloc web, llevat que estigui perm猫s legalment i es citi la proced猫ncia o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en qu猫 es produeixi la necess脿ria autoritzaci贸 pr猫via per escrit, aquesta autoritzaci贸 substituir脿 la prohibici贸 general abans esmentada i citar脿 clarament les possibles restriccions d’煤s.

INTEGRATEK no assumir脿 cap responsabilitat derivada de l’煤s per tercers del contingut del lloc web i podr脿 exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracci贸 d’aquests drets per part de l’usuari.

CL脌USULA D’EXEMPCI脫 DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el prop貌sit de donar informaci贸 als usuaris, de manera que INTEGRATEK no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d’aquesta informaci贸 ni garanteix l’exactitud ni l’actualitzaci贸 de la informaci贸 que es pugui obtenir d’aquest, la qual podr脿 ser modificada sense previ av铆s. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogr脿fics, formals o num猫rics que pugui contenir el lloc web.

INTEGRATEK no es responsabilitza del mal 煤s que els usuaris puguin fer del lloc web

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

INTEGRATEK intentar脿 reduir al m铆nim els problemes ocasionats per errors de car脿cter t猫cnic, podr脿 procedir a la suspensi贸 temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparaci贸 dels mateixos, sense que aix貌 origini indemnitzaci贸 a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informaci贸 continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, de manera que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

INTEGRATEK no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta d’aquesta p脿gina web, o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

INTEGRATEK no ser脿 responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d’aquest que tinguin el seu origen en sup貌sits de cas fortu茂t, for莽a major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l’煤s d’enlla莽os

INTEGRATEK no assumeix cap responsabilitat derivada de l’exist猫ncia d’enlla莽os entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menci贸 de continguts externs a aquest lloc.

En cas que INTEGRATEK聽constati per algun mitj脿 la il路licitud de la p脿gina web, o que lesiona b茅ns o drets de tercers susceptibles d’indemnitzaci贸, l’empresa suprimir脿 o inutilitzar脿 aquest enlla莽.

La pres猫ncia d’altres enlla莽os al lloc web t茅 una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitaci贸 o recomanaci贸 a la contractaci贸 de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinaci贸, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D’aquesta manera INTEGRATEK no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enlla莽a fora de la seva p脿gina, de qualsevol dany o p猫rdua que pugui sorgir per la connexi贸 o per l’煤s de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enlla莽os.

POL脥TICA DE PRIVACITAT

Pol铆tica de Privacitat

INTEGRATEK informa a continuaci贸 de la seva pol铆tica de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de protecci贸 de dades de car脿cter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.integratek.es no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informaci贸 respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el sup貌sit que es subministri dades de car脿cter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecci贸 de dades.

Els usuaris que facilitin dades de car脿cter personal consenten de forma clara, exacta i inequ铆voca les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de car脿cter personal es realitzar脿 煤nica i exclusivament a trav茅s dels formularis publicats a la web i dels correus electr貌nics que els usuaris puguin remetre a INTEGRATEK que seran incloses en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de INTEGRATEK figuren inscrits en el Registre General de l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades, al qual podr脿 accedir l’usuari o visitant per a comprovar la situaci贸 d’aquells.

INTEGRATEK conservar脿 les seves dades un cop finalitzada la relaci贸 amb l’usuari per a complir les obligacions legals necess脿ries. Al seu torn, procedir脿 a la cancel路laci贸 de les dades recollides quan deixin de ser necess脿ries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informaci贸.

INTEGRATEK ha desenvolupat tots els sistemes i mesures t猫cniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecci贸 de dades de car脿cter personal per evitar la p猫rdua, mal 煤s, alteraci贸, acc茅s no autoritzat i sostracci贸 de les dades de car脿cter personal facilitades pel usuari o visitant.

No obstant aix貌, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no s贸n inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de INTEGRATEK i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’acc茅s a aquesta informaci贸 est脿 restringit mitjan莽ant eines tecnol貌giques i mitjan莽ant estrictes controls interns.

4. Enlla莽os amb altres llocs web.

Aquest lloc web pot contenir enlla莽os amb altres llocs. S’informa que INTEGRATEK no disposa de cap control ni t茅 cap responsabilitat sobre les pol铆tiques o mesures de protecci贸 de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L’usuari podr脿 exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Org脿nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal i en particular els drets d’acc茅s, rectificaci贸 o cancel路laci贸 de dades i oposici贸, si result茅s pertinent.

Els drets de cancel路laci贸, oposici贸 i revocaci贸 del consentiment per a la cessi贸 podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjan莽ant sol路licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotoc貌pia del DNI, a l’adre莽a de la seu de INTEGRATEK m茅s amunt.

INTEGRATEK informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necess脿ries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel路lades conforme estableix la normativa de protecci贸 de dades de car脿cter personal.

CL脌USULA PER FORMULARIS

En cas que INTEGRATEK disposi de formularis, la identificaci贸 de l’usuari 茅s plena, ja que 茅s el propi usuari el que, volunt脿riament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informaci贸 facilitada per l’usuari ser脿 utilitzada INTEGRATEK exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.

Cadascun dels nostres formularis inclou una cl脿usula espec铆fica de privacitat per la qual l’usuari donar脿 volunt脿riament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

INTEGRATEK ser脿 l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de car脿cter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Org脿nica 15/1999 de 13 de desembre de Protecci贸 de Dades de car脿cter personal, INTEGRATEK es compromet a complir la seva obligaci贸 de secret respecte a les dades de car脿cter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptar脿 les mesures necess脿ries per evitar la seva alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment expr茅s.

L’usuari que figuri a la base de dades podr脿 exercir en tot moment els seus drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸, mitjan莽ant sol路licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotoc貌pia del DNI, a l’adre莽a de INTEGRATEK m茅s amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la pol铆tica de privacitat de INTEGRATEK en relaci贸 als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a trav茅s de l’adre莽a de correu electr貌nic: info@integratek.es.

POL脥TICA DE COOKIES

Pol铆tica de Cookies

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’煤s de cookies en relaci贸 a la prestaci贸 de serveis de comunicacions electr貌niques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de mar莽, l’informem sobre les cookies utilitzades al lloc web de Integra-Tek, S.L. (en endavant, el “INTEGRATEK”) i el motiu del seu 煤s. Aix铆 mateix, INTEGRATEK l’informa que en navegar en el Lloc Web vost猫 est脿 prestant el seu consentiment per poder utilitzar.

Les cookies utilitzades al nostre lloc web, s贸n pr貌pies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informaci贸 relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres caracter铆stiques generals predefinides per l’usuari , aix铆 com, seguir i analitzar l’activitat que porta a terme, amb l’objecte d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera m茅s eficient i personalitzada. INTEGRATEK no utilitza cookies publicit脿ries o de publicitat comportamental.

La utilitzaci贸 de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestaci贸 de serveis de la societat de la informaci贸, ja que, entre d’altres: (i) facilita a l’usuari la navegaci贸 en el lloc web i l’acc茅s als diferents serveis que ofereix, (ii) evita a l’usuari configurar les caracter铆stiques generals predefinides cada vegada que accedeix al Lloc Web, (iii) afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a trav茅s del lloc web, despr茅s del corresponent an脿lisi de la informaci贸 obtinguda a trav茅s de les cookies instal路lades.

Tanmateix, pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les galetes, o b茅 seleccionar aquelles la instal路laci贸 admet i quins no, seguint un dels seg眉ents procediments, depenent del navegador utilitzat:

Google Chrome (en el Men煤 Eines)
Configuraci贸 > Mostrar opcions avan莽ades > Privacitat(Configuraci贸 de Contingut) > Cookies
M茅s informaci贸: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Microsoft Internet Explorer (al Men煤 Eines)
Opcions d’Internet > Privacitat > Avan莽ada
M茅s informaci贸: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Firefox
Opcions > Privacitat > Cookies
M茅s informaci贸: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, iPad y iPhone
Prefer猫ncies > Privacitat
M茅s informaci贸: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Opera
Configuraci贸 > Opcions > Avan莽at > Cookies
M茅s informaci贸: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

INTEGRATEK utilitza a la seva p脿gina web:

Cookie

Nom

Finalitat

M茅s informaci贸

Google Analytics

__utma

Aquesta cookie mant茅 un registre del nombre de vegades que un usuari a estat en un lloc, quan va ser la seva primera visita, i quan es va produir la seva 煤ltima visita.

– Centre de privadesa de Google

– Complement d’inhabilitaci贸 de Google Analytics

Google Analytics

__utmb

Aquesta cookie ajuda a calcular quant temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en qu猫 va entrar.

– Centre de privacitat de Google

– Complement d’inhabilitaci贸 de Google Analytics

Google Analytics

__utmc

Aquesta cookie ajuda a calcular quant temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en qu猫 surt de la p脿gina.

– Centre de privacitat de Google

– Complement d’inhabilitaci贸n de Google Analytics

Google Analytics

__utmz

Aquesta cookie mant茅 un seguiment d’on prov茅 el visitant, quin motor de cerca es va utilitzar, en que enllaci fer clic, quines paraules clau utilitzar i des d’en quin lloc del m贸n es va accedir a la p脿gina.

– Centre de privacitat de Google

– Complement d’inhabilitaci贸 de Google Analytics

Google Analytics

__utmli

Aquestes cookie de Google Analytics generen un identificador d’usuari an貌nim, que 茅s el que s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. Tamb茅 registra quan va ser la primera i l’煤ltima vegada que va visitar la web. Aix铆 mateix, calcula quan s’ha acabat una sessi贸, origen de l’usuari, i keywords.

– Centre de privacitat de Google

– Complement d’inhabilitaci贸 de Google Analytics

YouTube

Visitor_Info1

_Live

El seu prop貌sit 茅s estimar l’ample de banda de l’Usuari.

Pol铆tica de privacitat

YouTube

use_hitbox

El seu prop貌sit 茅s incrementar el comptador de visites d’usuaris a un determinat v铆deo de YouTube.

Pol铆tica de privacitat

YouTube

PREF

La seva finalitat 茅s guardar les prefer猫ncies de sessi贸 sobre l’activitat de visionat durant la navegaci贸 de l’usuari. Aquestes cookies no emmagatzemen informaci贸 que ens permeti identificar a l’usuari.

Pol铆tica de privacitat

Lockerz Share

AddToAny

“AddToAny 茅s una plataforma de marcadors socials … que es pot integrar en un lloc web amb l’煤s d’un giny web. Un cop instal路lat, els visitants del lloc web pot compartir o guardar un element utilitzant una varietat de serveis, com Facebook , Twitter, correu electr貌nic … “

-Pol铆tica de privacitat

En altres llocs de INTEGRATEK s’instal路len cookies de tercers a tots els seus visitants, encara que no siguin usuaris registrats en les corresponents plataformes:

  • INTEGRATEK. a Facebook. Cookies: datr, reg_fb_gate y reg_fb_ref. Les seves finalitats s贸n descrites en la P谩gina de Cookies de Facebook.
  • INTEGRATEK a Twitter. Cookies: guest_id, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, original_referer y _twitter_sess. Les seves finalitats s贸n descrites en la P谩gina de Privadesa de Twitter.
  • INTEGRATEK a LinkedIn.聽 Cookies: JSESSIONID, visit, bcookie, S-LI-IDC, L1e, X-LI-IDC, _qca, RT, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, leo_auth_token, lang. Les seves finalitats s贸n descrites en la P谩gina de Cookies de LinkedIn.
  • INTEGRATEK a Instagram. Les seves finalitats est谩n descrites P谩gina de Cookies de Instagram.